Bonsmara SA 2021

Annual General Meeting Confirmation

Algemene Jaarvergadering Goedkeurings

Annual Subscription Fee / Jaarlikse Subskripsiegelde

Current Fee/Huidige Fooi: R 1500 | Proposed/Voorgestel: R 1 575 (VAT excl.)

Nuwelid Aansluitingsgelde/New Member Joining Fee

Current Fee/Huidige Fooi: R 1 000.00 | Proposed/Voorgestel: R 1 100 (VAT excl)

Inspectors Day Fee

Inspekteurs Dagfoooi

Senior Inspectors
Senior Inspekteurs

Current Fee/Huidige Fooi: R 1 090 | Proposed/Voorgestel: R 1155

Junior Inspectors
Junior Inspekteurs

Current Fee/Huidige Fooi: R 545 | Proposed/Voorgestel: R 578

Traveling / Reistoelaag / Geen Verandering

No Changes / Geen Verandering

Honorarium

Honorarium

Chairman/Voorsitter

Vice-Chairman/Vise-Voorsitter

ELECTION OF OFFICE BEARERS - In Terms of Clause 15.1 of the Constitution – Annex. “B & C”

VERKIESING VAN AMPSDRAERS - In Terme van Klousule 15.1 van die Grondwet – Bylae “B & C”

4 (Vier) persone moet gekies word as Raadslede. Plaas ‘n kruisie langs die name van die 4 (vier) benoemdes vir wie u wil stem

Stembriewe wat so gemerk is om meer as een stem vir elke benoemde te gee sal ongeldig geag word.

4 (Four)4 (Four) persons must be elected to the Council. Place a cross against the names of the 4 (four) nominees for whom you wish to vote

Ballot papers so marked as to give more than one vote to each nominee will be deemed invalid.