BONSMARA MANUAL BONSMARA HANDLEIDING
CHAPTER 1
THE ROLE OF BREEDER SOCIETIES
chapter-1 HOOFSTUK 1
DIE ROL VAN TELERSGENOOTSKAPPE
hoofstuk-1
CHAPTER 2
THE ADMINISTRATION OF A BONSMARA STUD
chapter-2 HOOFSTUK 2
DIE ADMINISTRASIE VAN ‘N BONSMARA-KUDDE
hoofstuk-2
CHAPTER 3
GUIDELINES FOR THE PURCHASE OF BEEF BULLS
chapter-3 HOOFSTUK 3
RIGLYNE VIR DIE AANKOOP VAN VLEISBEESBULLE
hoofstuk-3
CHAPTER 4
PRACTICAL BULL MANAGEMENT
chapter-4 HOOFSTUK 4
PRAKTIESE BULBESTUUR
hoofstuk-4
CHAPTER 5
NOTES ON THE PREPARATION OF BULLS AND COWS
PRIOR TO THE SUMMER BREEDING SEASON
chapter-5 HOOFSTUK 5
VOORBEREIDING VAN BULLE EN KOEIE VIR DIE TEELSEISOEN
hoofstuk-5
CHAPTER 6
GRAZING SYSTEM GUIDELINES
chapter-6 HOOFSTUK 6
WEIDINGSTELSEL RIGLYNE
hoofstuk-6
CHAPTER 7
BREEDING SEASONS – MANAGEMENT TOOL
FOR INCREASED EFFICIENCY
chapter-7 HOOFSTUK 7
TEELSEISOENE – BESTUURSHULPMIDDEL VIR VERHOOGDE DOELTREFFENDHEID
hoofstuk-7
CHAPTER 8
GUIDELINES ON THE USE OF LICKS
chapter-8 HOOFSTUK 8
RIGLYNE VIR DIE GEBRUIK VAN LEKKE
hoofstuk-8
CHAPTER 9
GUIDELINES FOR THE ALLOCATION OF ANIMALS
TO CONTEMPORARY GROUPS
chapter-9 HOOFSTUK 9
RIGLYNE VIR DIE SAMESTEL EN ALLOKASIE VAN DIERE AAN KONTEMPORÊRE GROEPE
hoofstuk-9
CHAPTER 10
PRACTICAL APPLICATION OF BREEDING VALUES
FOR BEEF CATTLE
chapter-10 HOOFSTUK 10
PRAKTIESE TOEPASSING VAN TEELWAARDES VIR VLEISBEESTE
hoofstuk-10
CHAPTER 11
HOW TO USE BREEDING VALUES TO SELECT BEEF CATTLE
chapter-11 HOOFSTUK 11
HOE OM TEELWAARDES TE GEBRUIK OM VLEISBEESTE TE SELEKTEER
hoofstuk-11
CHAPTER 12
THE PRINCIPLES OF MARKETING LIVESTOCK
chapter-12 HOOFSTUK 12
DIE BEGINSELS VAN STOETVEEBEMARKING
hoofstuk-12